تفاوت های روانی زنان و مردان

تفاوت های روانی زنان و مردان: مرد به قدرشناسی، تحسین، درک و اعتماد دلخوش می شود. زن به عشق، ارتباط، زیبایی، ستایش در روابطش

ادامه