ترس از بدو تولد تا نوجواني

⬅️ موضوعات ترس از بدو تولد تا نوجواني ? ٠-٦ ماهگی؛ از دست دادن حمایت بدنی . صدای بلند ? ٧تا ١٢ ماهگی؛ غریبه

ادامه