نیکی و بدی کردن به دیگری،نیکی و بدی کردن به خود است.

🍃🍃نیکی و بدی کردن به دیگری،نیکی و بدی کردن به خود است. 🔹آيا اگر انسان به ديگري آسيبي برساند، به خودش نيز آسيبي رسانده

ادامه