دین و معنویت

?دین ۱️⃣درباره خود دعوی صدق انحصاری دارد. ۲️⃣معمولا انسانهایی را که متدین به سایر ادیانند دعوت به تغییر دین میکند. ۳️⃣بیشتر به خدای متشخص

ادامه